top of page

Integritetspolicy

 

CoForma Group AB (moderbolag) och alla våra dotterbolag (gemensamt ”CoForma-koncernen”) vill att du känner dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. En personuppgift är all slags information som kan knytas till en levande person t.ex. namn, adress, fotografier och personnummer. Vi strävar efter att vara så öppna och transparenta som möjligt med hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter när du är i kontakt med oss. Denna information tar sikte på den personuppgiftsbehandling som bland annat avser:

 • Användare av våra webbplatser och andra digitala kanaler så som olika sociala medier;

 • Kontaktpersoner eller andra representanter hos våra kunder, leverantörer eller samarbetspartners;

 • Potentiella medarbetare; och

 • Intressenter eller köpare i något av våra bostadsprojekt.

 

Vem ansvarar för uppgifterna?

Olika bolag inom CoForma-gruppen är personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter. Vilket bolag som är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter i en specifik situation beror på hur du kommit i kontakt med CoForma-gruppen och vad behandlingen gäller.

 

Varifrån hämtar vi uppgifterna?

CoForma samlar in personuppgifter om dig när du registrerar som intressent på vår webbplats, deltar vid olika säljaktiviteter, mässor och evenemang, när du kontaktar CoFormas medarbetare eller på annat sätt kommer i kontakt med oss. Ibland inhämtar vi personuppgifter från samarbetspartners och andra externa personer, exempelvis när vi genomför aktiviteter tillsammans med våra samarbetspartners, när vi genomför s.k. KYC-kontroller i samband med avtalsingående med våra kunder och leverantörer eller när vi mottar en visselblåsarrapport. Vi kan komma att samla in personuppgifter från offentliga register och databaser, myndigheter exempelvis för att hantera förhållandet med det företag som du företräder.

 

Hur skyddar vi dina uppgifter?

Vi prioriterar säkerheten för dina personuppgifter och har implementerat passande åtgärder för att skydda dem mot obehörig åtkomst, förlust eller skada. Endast personal med behöriga konton och lösenord har tillgång till de utrymmen och system där personuppgifterna lagras.

 

Vilka får ta del av uppgifterna?

CoForma kan komma att dela dina personuppgifter med tredje part som behandlar personuppgifter för egen räkning, respektive för CoFormas räkning, s.k. personuppgiftsbiträden. Vi ser till att det alltid finns personuppgiftsbiträdesavtal i situationer då en tredje part behandlar personuppgifter på uppdrag av oss. Vi lämnar ut eller låter IT- och systemleverantörer, banker, betaltjänster, bostadsförmedlingstjänster, myndigheter, inkassobolag, mäklare och analysföretag få åtkomst till dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen med vår behandling.

 

Vilka personuppgifter samlar vi in och för vilket ändamål?

Vi kan samla in personlig information såsom namn, telefonnummer, adress och e-postadress när du använder vår webbplats. Denna information samlas endast in när du frivilligt tillhandahåller den, exempelvis genom att fylla i ett kontaktformulär när du anmäler dig till vårt nyhetsbrev eller om du skickar in en jobbansökning till oss.

Intresseanmälan till bostadsprojekt

Uppgifter som samlas in: Namn, e-post, telefonnummer, födelseår, postadress, eventuellt andra uppgifter som du lämnat till oss i korrespondens.

Ändamål: Vi registrerar dig som lämnat en intresseanmälan i vårt CRM-system för att vi ska kunna hålla kontakt med dig och skicka information kring det specifika bostadsprojektet. Vi vill även kunna bjuda in till event och ställa frågor om det framtida boendet i statistik- och analyssyfte.

Köpare av bostad

Uppgifter som samlas in: Utöver ovanstående uppgifter tar vi in uppgifter om personnummer, uppgifter om köpt objekt, eventuellt lånelöfte och/eller kreditupplysning samt eventuell annan information som du väljer att dela med oss.

Ändamål:

 • För att hantera och administrera försäljningen samt inflyttning och tillträde;

 • För att kunna sköta administration av bostadsrättsföreningen, såsom upprätta medlems- och lägenhetsförteckningar, avgifter, ansökan omandrahandsuthyrning och styrelsearbete.

 • För att hantera och administrera felanmälningar och garantiärenden; och

 • För att kunna genomföra undersökningar och förstå marknadstrender.

 

Vilken laglig grund har vi för insamling av uppgifterna?

CoForma behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter när det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig och när vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, exempelvis ett intresse av att få marknadsföra oss mot besökare på webbplats eller ett intresse av att utveckla vår webbplats eller våra produkter och/eller tjänster. Intresseavvägningen innebär att vi behandlar dina personuppgifter när behandlingen är nödvändig för ändamål som rör våra berättigade intressen. Våra berättigade intressen kommer endast att utgöra en laglig grund för behandling av dina personuppgifter om dina intressen och grundläggande fri- och rättigheter inte väger tyngre än våra berättigade intressen.

Om vi skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enlig tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke innan vi påbörjar sådan behandling.

 

Hur länge lagras uppgifterna?

Uppgifter som du lämnar lagras till dess att samtycket återkallas eller så länge det är nödvändigt med hänsyn till de ändamål vi samlade in dem för eller under den tid vi är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut eller annars av vad som följer av branschpraxis. För att fastställa tiden som vi kan och får bevara dina personuppgifter utgår vi bland annat från nedanstående kriterier:

 • Så länge vi har en pågående relation med dig och/eller med det bolag där du är anställd;

 • Så länge som krävs för att CoForma-gruppen ska kunna uppfylla sina rättsliga förpliktelser som bland annat uppställs i skattelagstiftning;

 • Så länge som är lämpligt för att säkerställa vår rättsliga ställning, så som tillämpliga preskriptionsbestämmelser; och

 • Så länge det är nödvändigt av berättigade verksamhetsskäl. Exempelvis lagrar vi personuppgifter för intressenter till våra bostadsprojekt till dess att aktuellt projekt är slutfört. Personuppgifter du som köpare lämnat behandlas som utgångspunkt under den tid det är nödvändigt för att vi ska kunna administrera avtalsförhållandet, utöva våra rättigheter och fullgöra våra åtaganden i förhållande till dig.

 

Vilka rättigheter har du?

Nedan följer en beskrivning av de rättigheter du har avseende vår behandling av dina personuppgifter. För att utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss (se kontaktuppgifter nedan).

Rätt att återkalla ditt samtycke och att invända mot behandling

Du kan när som helst återkalla hela eller del av samtycke som du lämnat, med verkan från och med återkallelsen.

Du kan invända mot att dina uppgifter behandlas för direkt marknadsföring. Då kommer vi upphöra att behandla dina uppgifter för sådana ändamål. Du har även rätt att invända mot att dina uppgifter behandlas baserat på en intresseavvägning. Om vi inte kan visa att det finns tvingande, berättigade skäl att fortsätta att behandla uppgifterna måste vi upphöra med behandlingen.

Rätt till tillgång

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig och hur uppgifterna behandlas (ett s.k. registerutdrag). Du har även rätt att begära en kopia av de personuppgifter som behandlas av oss.

Rätt till rättelse

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga uppgifter rättade och att be oss komplettera ofullständiga uppgifter genom att lämna oss korrekta uppgifter.

Rätt till radering (rätten att bli bortglömd) och begränsning

Du har när som helst rätt att begära radering av dina personuppgifter, t.ex. om behandlingen inte längre är relevant i förhållande till ändamålet uppgifterna samlades in för eller om du återkallar ditt samtycke. Den registrerades rätt till radering är dock inte en ovillkorlig rättighet, utan gäller i de situationer och under de förutsättningar som anges i artikel 17 i dataskyddsförordningen.

Du kan även begära att viss behandling av dina uppgifter begränsas, t.ex. om du invänder mot uppgifternas riktighet.

Rätt till dataportabilitet

Om du har lämnat ditt samtycke eller om vi grundar behandlingen på avtal med dig har du rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig eller få vår hjälp att överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig när detta är tekniskt möjligt.

 

Rätt att inge klagomål

Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (www.imy.se).

 

Var behandlar vi dina uppgifter?

Vi strävar alltid för att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES. I vissa fall delas dina personuppgifter med mottagare utanför EU/EES, exempelvis med tjänsteleverantörer som vi anlitat. Vi säkerställer att dina personuppgifter är skyddade även i dessa fall genom att se till att det finns lämpliga skyddsåtgärder på plats hos samtliga tjänsteleverantörer som hanterar personuppgifter utanför EU/EES.

Vill du ha ytterligare information om vilka länder vi kan komma att överföra dina personuppgifter till (utanför EU/EES) och vilka skyddsåtgärder vi vidtagit för att skydda dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på nedan e-postadress.

Kontakt

Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att mejla info@coforma.se.

bottom of page