top of page

Ökad säkerhet uppnår vi genom inkludering och psykologisk trygghet

Vår kollega Amanda Eklund har länge varit engagerad i flera olika typer av normfrågor. Vi bad henne berätta och skriva ner mer kring hennes tankar om vår bransch.Frågan som Barack Obama ställde, "Ska vi nöja oss med världen som den är, eller ska vi arbeta för världen som den borde vara?" har gjort intryck på mig. Under lågkonjunkturer, när osäkerhet och oro präglar framtiden, blir det kritiskt att fråga oss själva vad som verkligen är viktigt. Negativitet som ligger utanför vår kontroll kan lätt bli överväldigande, men genom att fokusera på det vi kan påverka, kan vi göra framsteg i det som betyder mest för oss.


I slutet av 2023, när vi förlorade flera kollegor i arbetsplatsolyckor, blev det tydligt vad som är viktigt: Att säkerheten på arbetsplatsen måste prioriteras. Byggbranschen, där arbetsplatser ständigt förändras och stora mängder människor med olika färdigheter samsas, står inför stora utmaningar. Detta är inte nytt, men konsekvenserna är allvarliga och ibland slutar det i en tragedi. Trots en nedgång i byggaktiviteten var 2023 ett av de dödligaste åren på över ett decennium. Vi kan inte acceptera detta som normen; vi måste arbeta för en arbetsmiljö som den borde vara.

 

Vi ser nu att aktörer inom branschen tar tag i arbetsmiljöfrågorna genom ökade kontroller, men verklig förändring kräver mer – den ligger i våra vanor, beteenden och attityder. Det är dessa aspekter som formar kulturen och normerna på våra arbetsplatser och det är här vi kan göra skillnad genom aktivt engagemang.


Det är en sak att tala om vikten av arbetsmiljö och en annan att faktiskt agera

Vi kan etablera standarder och utveckla hjälpmedel för att underlätta arbetsmiljöarbetet. Genom att anpassa våra rutiner och prioritera arbetsmiljöfrågor i alla möten, från byggmöten till produktionsmöten, säkerställer vi att dessa frågor alltid får den uppmärksamhet de förtjänar. Men det är en sak att tala om vikten av arbetsmiljön och en annan att faktiskt agera. För att skapa trygga arbetsplatser måste vi fokusera på människorna, deras ledarskap och kommunikation. Förändringar i vanor, attityder och beteenden är inte enkla och kräver tid och engagemang. Vi ska också komma ihåg att vi alla ser världen genom våra egna erfarenheter och normer, vilket påverkar vårt beteende och våra beslut.

 

Olika bakgrunder och erfarenheter innebär att vi kan uppfatta risker och arbetssätt olika. Att vara öppen och lyhörd för andra perspektiv är avgörande för att förstå och respektera varandras skillnader. Denna insikt är nyckeln till att bygga en inkluderande och säker arbetsmiljö.

 

"Ingen har någonsin tagit första steget mot att lösa ett svårt problem i sitt liv med en skön känsla i kroppen." Johannes Hansen, Tough Love 2018 

Psykologisk trygghet ÄR att jobba med inkludering

Jag ska vara helt ärlig: det kan vara utmanande att arbeta med säkerhetsfrågor i vår bransch. Att förändra djupt rotade vanor och beteenden är inte enkelt. Det kräver engagemang från oss alla, både formella och informella ledare och inkluderar att reflektera över vårt eget personliga ledarskap och självbild. Hur bidrar jag till en säker och trygg arbetsmiljö? Hur interagerar jag med kollegor och andra? En persons närvaro eller frånvaro kan helt förändra stämningen, vilket understryker vikten av gruppsykologi och dynamik. Under min tid i branschen har jag engagerat mig i frågor kring jämställdhet och inkludering och jag ser en tydlig koppling mellan dessa och säkerhet. Min övertygelse om detta har stärkts ytterligare genom min förståelse för psykologisk trygghet.

 

Forskningen kring psykologisk trygghet, som har pågått i decennier, visar ett tydligt samband med inkludering på arbetsplatsen. Arbetsgrupper med hög psykologisk trygghet presterar bättre, är mer kreativa, effektiva och engagerade. Detta är särskilt relevant i byggbranschen, där projektbaserat arbete och ständiga gruppförändringar utgör utmaningar för att bygga trygghet och tillit. En grupps psykologiska trygghet påverkas av medlemmarnas varierande bakgrunder och erfarenheter, vilket gör det viktigt att kontinuerligt arbeta med dessa aspekter.

 

Som ledare är du en förebild

Ledarskapet spelar en avgörande roll i att etablera en grupp med hög psykologisk trygghet, där varje medlem, oavsett status, kan uttrycka sig, dela med sig av misstag och be om hjälp utan rädsla för negativa konsekvenser. Detta främjar en sann inkludering och en stark grupptillhörighet. Som ledare är det viktigt att vara en förebild genom att vara sårbar och prestigelös, välkomna synpunkter och aktivt lyssna. I byggbranschens ständigt föränderliga arbetsmiljö krävs det kontinuerligt arbete med psykologisk trygghet och inkludering. Effektiv kommunikation och ständig utvärdering av samtalsklimatet och normerna på arbetsplatsen är viktiga för att skapa en säker och hälsosam arbetsmiljö.
 

Sammanfattningsvis kan jag säga att psykologisk trygghet är synonymt med inkludering, vilket leder till ökad säkerhet och många andra positiva effekter. Jag hoppas att vi inom branschen kan arbeta tillsammans för att förbättra säkerheten genom att reflektera över oss själva, utveckla vår självbild, utmana rådande normer och fokusera på det viktigaste – att alla arbetar säkert och återvänder hem till sina familjer efter arbetsdagen.

 

Förändringen börjar med Dig.

 

/Amanda Eklund

Entreprenadingenjör på CoForma

Podcast Byggbranschens Förebilder

Certifierad Normingenjör och föreläsareComments


bottom of page